Lyrics: J-Don – Koma Roll

[relatedYouTubeVideos relation="post title" width="505" height="300" max="1" class="horizontal center bg-black"]

INTRO:
Yeeeeeba! wohu wo wo wo! Wo eh ye ye!!
World number one juju pop super star J-Don!!!

CHORUS
Fi ijo gbo owo! So ijo di owo
Mama mi kama roll! Jeka fo!!
So ijo di owo! Fi ijo gbo owo
Baby mi kama roll
Mafi oju mi is ona…

Solo 1
Otipe tipe, sisi nene jowo kama roll oh!
Sumo mi dakun jowo, nitori kini
Lobatan! Moni kowa juru, jowo pakurumo
The king of juju noni oh eh!
Mafi oju mi is ona! Omo to rewa
Totu wa ni iwa ehee! Eh!
Oluwabukola oh! Oti Gbemisola
Jowo koma roll ee oh! Obenten! Yeeeeba!!!!

Solo 2
Yeeeeba! Filefun!! Obenten!!! Lobatan!!!! Eh! Komole jor!!!!!
Koma roll! Koma roll!! Koma roll!!! Koma roll!!!!
Skele skelele 3x! One two let’s go

Ending solo
skelele skelele skelele skelele oh!8x
Koma roll eeh oh!
Moni ko roll eeh oh!
Jowo kama roll eeh oh!
Koma roll
Roll eeh oh!
Moni ko roll eeh oh!
Jowo kama roll eeh oh!
Koma roll!
Yeeeeeba!!!!!

You may also like...

[fbcomments]

Ads

Ads